Kontakty/Obchodné podmienky
Kontaktné údaje

zarastajuce nechty

 

Adresa:

 

Božena Ševečková


Štefánikova 699


905 01 Senica

IČO: 17536791

Mobil: +421 902 513 587

 

 Email: info@nechty.eu

 

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

 

 

Nechty.eu

 

Nájdete nás tu - (vchod do pasáže):

 

 

Nechty.eu Google mapy:

 

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY www.nechty.eu

1. www.nechty.eu sa zaväzuje dodať objednanú poukážku zákazníkovi na  emailovú adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, prípadne pri vyplnení objednávky. V prípade, ak www.nechty.eu nebude  môcť objednanú poukážku  z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať, bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať.
 

2. Božena Ševečková  ďalej len prevádzkovateľ www.nechty.eu sa zaväzuje dodať objednanú poukážku  zákazníkovi do 3 dní  od úhrady  pri platbe prevodom.  V prípade, že sa dodacia lehota objednanej poukážky  predĺži, napríklad z dôvodu choroby, nefunkčnosti elektronického systému, budeme o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.

 

3. Ku každej objednávke na www.nechty.eu je súčasťou potvrdenia objednávky priložená faktúra elektronicky (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako daňový a záručný doklad.
 

4. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, objednávky.
V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

5. Pri dodaní si zákazník musí objednanú poukážku  skontrolovať ihneď pri doručení elektronicky na email.
V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku.

6.„Nevyužité poukážky“ sú na základe Prehľadu využitia poukážok zistené poukážky, ktoré zákazníci  zakúpili (t.j. zakúpili služby, na ktoré bol vystavený pokaz), ale v dobe platnosti poukazu tento poukaz nevyužili (t.j. služby  nevyužili) a zároveň v zákonnej lehote pre odstúpenie od sprostredkovanej zmluvy tieto poukazy nevrátili, t.j. Zákazníci v zákonnej lehote neodstúpili od sprostredkovanej zmluvy.

7. Platnosť poukazu je vždy jeden kalendárny rok od vystavenia poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukazu, t.j. ak zákazník nevyužil služby www.nechty.eu do doby platnosti sa stáva poukaz neplatný a nie je možné za neho požadovať náhradu a stáva sa nevyužitým poukazom.

8. Odstúpenie od zmluvy v prípade, že sa zákazník rozhodne v zákonnej lehote 14 dní podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku odstúpiť od sprostredkovanej zmluvy, je predajca www.nechty.eu povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu tovaru alebo služby uhradenú zákazníkom na základe danej kúpnej zmluvy, od ktorej zákazník odstupuje t.j. ceny poukážky a prípadných ďalších platieb v zmysle a v súlade s platnými právnymi predpismi. Odstúpenie zašle zákazník elektronicky na email info@nechty.eu spolu s číslom poukážky a faktúrou vystavenou k objednávke.  Vrátenie platby predávajúci nechty.eu zrealizuje najneskôr do 6 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

9. Za poukážku nie je možné žiadať finančnú náhradu, okrem odstúpenia od zmluvy uvedenom v odseku 8. obchodných podmienok.

10. poukážku nie je možné vymeniť za iné služby alebo tovar, na aké bola vystavená 

 

Reklamačný poriadok pre www.nechty.eu

Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade kozmetika/manikúra musí mať platné živnostenské oprávnenie.

 

Povinnosť prevádzky:

 1. Vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
 2. Vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
 3. Zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.
 4. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať kozmetičku/manikérku na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonov na vybraný druh služby. K tomuto účelu slúži „Karta zákazníka“, ktorú kozmetička/manikérka pri každej návšteve aktualizuje. Jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, či ochorenie štítnej žľazy a podobne.
 5. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 6. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.
 7. Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
 8. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.
 9. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 10. www.nechty.eu nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu poukážky spôsobenú objednávateľom.

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  • 1. Správcom Vašich osobných údajov je živnostník Božena Ševečková (ďalej len "správca").
  • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Štefánikova 699, 905 01 Senica, IČO: 17536791
  • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Google Ireland Limited (správca reklamného prostredia google adwords a google analitics).

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@nechteu
 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  22. 5. 2018 na eshope www.nechty.eu

 

YWQ2Z